Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal
 
Aan de school is een peuterspeelzaal verbonden. Deze wordt door de ouders bekostigd en is op vrijwillige basis, met eenzelfde toelatingsbeleid als de school. Er is een Pedagogisch beleidsplan en werkplan dat ter inzage is bij de peuterleidster.

Doelgroep
De peuterspeelzaal is in principe bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar, om 1 of 2 keer per week, op dinsdag- en/of vrijdagochtend, te spelen met leeftijdgenootjes. Zo leren ze van elkaar en ontwikkelen spelenderwijs sociale vaardigheden.
Op de peuterspeelzaal is een gekwalificeerde leidster aanwezig, die samen met een vrijwilliger maximaal 15 kinderen onder haar hoede heeft.

Programma
Een ochtend op de peuterspeelzaal kan er als volgt uit zien:
8.30 - 9.00 uur ontvangst kinderen
9.00 - 9.30 uur vrij spelen
9.30 - 9.45 uur zingen, gebed, Bijbelverhaal, zingen
9.45 - 9.50 uur uitleg werkje / activiteiten
9.50 - 10.10 uur werkje / activiteiten
10.10 - 10.20 uur  taalstimuleringsprogramma 'Ik ben Bas'
10.20 - 10.30 uur opruimen
10.30 - 11.00 uur tijd om iets te eten / drinken (van thuis meegenomen) en zingen
11.00 - 11.45 uur buiten spelen
11.45 - 12.00 uur zingen en gebed
12.00 uur kinderen worden opgehaald

Pedagogisch beleid
De peuterspeelzaal heeft een pedagogische doelstelling. Kinderen krijgen er de kans om met leeftijdgenootjes om te gaan. De peuterspeelzaal biedt een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer om met andere kinderen en andere materialen te spelen en zich daardoor te ontwikkelen. De peuterspeelzaal betekent ook een verrijking van de belevingswereld van het jonge kind. Op deze manier vormt de peuterspeelzaal een op zichzelf staand pedagogisch milieu, aanvullend op de thuissituatie. De peuterspeelzaal heeft dus een opvoedingsondersteunende functie.
Het stimuleren van de ontwikkeling vindt plaats door passende activiteiten en spelmateriaal aan te bieden en ruimtes uitdagend en stimulerend in te richten. Geprobeerd wordt in te spelen op wat het kind aangeeft, zonder dat er toegewerkt wordt naar 'eindtermen' of naar van tevoren vastgestelde en te behalen ontwikkelings- en leerresultaten.

Ouderparticipatie
Een goed contact tussen ouders en leiding is erg belangrijk. Graag horen we van u informatie van thuis die belangrijk kan zijn voor het functioneren van het kind in de groep. Hebt u als ouder vragen die u niet zo gemakkelijk kunt stellen tijdens het halen of brengen van uw kind, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met de leidster. De peuterspeelzaal valt onder het bestuur van de school, dat bestaat voornamelijk uit ouders bestaat.  Bovendien kunnen ouders die hiervoor interesse hebben, meedraaien als vrijwilliger in de peuterspeelzaalleiding.

Openingstijden
De peuterspeelzaal is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur. Tijdens de basisschoolvakanties is de peuterspeelzaal ook gesloten.

Ziektebeleid
Kinderen die ziek zijn, mogen niet naar de peuterspeelzaal komen. De leidsters zijn niet in staat een ziek kind die zorg en aandacht te geven die het nodig heeft.

Zindelijkheid
Peuters die de speelzaal bezoeken, hoeven niet zindelijk te zijn. Bent u bezig met de zindelijkheidstraining, geef het aan een leidster door. Indien nodig wordt uw kind verschoond.

Absentie
Is uw kind ziek, of kan het om een andere reden niet komen, laat dit dan voor de aanvangstijd van de peuterspeelzaal aan één van de leidsters weten.

Klachtenregeling
Hebt u klachten, neemt u dan eerst contact op met juf Marlies. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders verwoord in deze schoolgids. Kort samengevat:
Bij problemen:
1) Contact zoeken met de leidster;
2) Geen gehoor: dan wenden tot directie;
3) Daarna kunt u zich wenden tot het bestuur;
4) Bij klachten in verband met ongewenste intimiteiten of mishandeling kunt u zich ook richten tot de vertrouwenspersonen.

Financieel
Aan het bezoeken van de peuterspeelzaal zijn kosten verbonden. Vanwege de spreiding van de kosten en administratief gemak hebben we gekozen voor een tarief per twee maanden, waarbij de facturering in de schoolvakanties gewoon door gaat.
De onderstaande bedragen zijn de tarieven per twee maanden. U krijgt dus 6x per jaar een factuur.

                                                                1 kind              2 kinderen
Één ochtend per week                       € 85,-               € 145,-
Twee ochtenden per week                € 135,-             € 225,-

Zoals u hierboven kunt zien, betaalt u voor een tweede kind dat tegelijkertijd de PSZ bezoekt, een gereduceerd tarief.

Aanmelden
Het aanmelden van nieuwe kinderen kan met een aanmeldingsformulier, op te vragen bij de school. Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u een kennismakingsbezoekje van de directeur en een bestuurslid, als u nog niet eerder contact met de school gehad hebt. Wanneer dit positief verloopt, krijgt u een uitnodiging voor uw kind wanneer er plaats is. U mag de 1e keer bij uw kind blijven.

Wachtlijst
Er is een wachtlijst voor de peuterspeelzaal. Wij werken op volgorde van aanmelding. Het is dus van belang dat u uw kind tijdig opgeeft voor de peuterspeelzaal.

Informatie / locatie
Het Dolfijntje is gevestigd in de Rehobothschool
Anna van Burenlaan 24
2404 GM Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 47 23 52

Leidster: Juf M. (Marlies) Brouwer
Rekeningnr: NL38 RABO 0391794302 t.n.v. Ver. Chr. Onderw. op reformat. grondsl. te Alphen aan den Rijn o.v.v. Peuterspeelzaal.