Overige informatie

Overige informatie
 
Activiteiten voor kinderen
Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd die speciaal voor kinderen zijn, maar soms ook voor allen die zich bij de school betrokken voelen.
 
Schoolreisjes
Elk jaar organiseren we voor de groepen 1-7 een schoolreis.  Groep 8 gaat op schoolkamp. De schoolreisjes hebben een ontspannend en een educatief karakter. De bijdragen hiervoor worden geïnd via de ouderbijdrage.
 
Koningsdag
Ter ere van de verjaardag van de koning organiseren we een themaochtend of -middag. Dit organiseren we het liefst zo dicht mogelijk bij de koningsdag zelf, maar als deze in een vakantie valt doen we het ervoor of erna.

Zorg voor de naaste
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald welke per periode worden verdeeld onder enkele charitatieve instellingen. 

Daarnaast houden we jaarlijks met de kinderen een financiële actie voor onze naaste ver weg of dichtbij. Dit doen we voor een stichting (o.a. KOEH, ZOA, Woord en Daad, Ontmoeting). Er wordt geld ingezameld of er worden artikelen verkocht. Soms doen we ook mee met de kerstgroetactie, waarbij bijbels en/of evangelisatielectuur verstuurd worden naar christenen in Oost-Europese landen. De kinderen leren zo een stukje zorg en mededeelzaamheid ten behoeve van hun naaste, die in grote nood is.

Overblijfmogelijkheden
Het is mogelijk dat de kinderen op school overblijven tussen de middag. Eerst wordt in het eigen lokaal gegeten met de overblijfmoeder (groep 1-4/5) of de leerkracht (groep 6-8). Vervolgens is het pauze, waarbij toezicht wordt gehouden door een aantal overblijfouders. Ouders kunnen kiezen uit de volgende vier opties. We realiseren ons dat de eerste optie voor lang niet alle ouders reëel is, maar willen hem graag onderstrepen: thuis eten. We zijn er van overtuigd dat het voor kinderen goed is om er tussen de middag echt even uit te zijn!

Optie A: Uw kinderen eten thuis.

Optie B: Uw kinderen blijven over. Dit is kosteloos, mits u zich opgeeft als overblijfouder. Dit zal inhouden dat u één keer per twee weken overblijft op school. Daarnaast bent u verplicht de cursus 'overblijfkracht' (2 dagdelen) te volgen, de bijeenkomsten van de commissie TSO (1 á 2 keer per jaar) bij te wonen en een verklaring van goed gedrag in te leveren (wettelijke verplichting sinds 01-08-2011).

Optie C: Uw kinderen blijven over. Omdat u bereid bent eens per week over te blijven, eten uw kinderen kosteloos over én ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 180,- p.j. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij optie B.
 
Optie D: Uw kinderen blijven over. U ontvangt een factuur van de commissie TSO en betaalt de onderstaande kosten:

Eenmalig:                    € 2,50
Strippenkaart (10x):     € 22,50

 

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen
€ 80,- € 125,- € 170,- € 200, -
Abonnement:
 

Ouders betalen alleen voor de oudste twee kinderen. Vanaf het derde kind is het overblijven gratis. Daarmee zijn de kosten maximaal € 400,- per gezin.

Het overblijven wordt gecoördineerd door een TSO commissie, welke bestaat uit 1 leerkracht en 3 overblijfouders. Zij regelen het rooster, de administratieve kant van het overblijven en alle voorkomende werkzaamheden rondom overblijven. Ook dragen zij hun steentje bij als het gaat om een veilig klimaat voor zowel het eten in de klas als spelen op het schoolplein. U kunt de TSO commissie bereiken op schooldagen van 08:30 - 15:30 uur op tel.: 06 46 51 58 48 of via mail: tso@rsalphen.nl.

Aansprakelijkheid en schoolverzekering
Er is voor de kinderen tijdens het verblijf op school een WA-verzekering afgesloten. Voor schade aan materialen in en om de school kunnen de kinderen aansprakelijk gesteld worden.
In en rond de school gebeuren regelmatig dingen die schade veroorzaken. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje? "Wie gaat deze schade vergoeden?" is in zulke gevallen een onvermijdelijke vraag. Waarvoor zijn wij aansprakelijk? Hierover zou veel (moeilijks en in juridische zin) te zeggen zijn. Kinderen (hun ouders dus) en leerkrachten zijn aansprakelijk voor hun eigen gedragingen. Bij de beantwoording van de vraag of de school aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn leerlingen spelen de volgende factoren een rol: was er voldoende toezicht / wat is er gedaan om het een en ander te voorkomen. Zulke vragen zijn complex en vaak moeilijk te beantwoorden. De school is alleen maar aansprakelijk als er sprake is van een onrechtmatige daad. Als er sprake is van een ongelukje waarbij niemand schuld heeft, geldt de hoofdregel dat een ieder zijn eigen schade draagt.
Er kunnen situaties zijn waarin kinderen alleen over straat moeten onder schooltijd. Bijvoorbeeld kinderen die te laat komen, terwijl de klas al naar gym is. We vinden dat dit voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 verantwoord, zij zijn oud genoeg om zich zelfstandig in het verkeer te begeven. Als u daar anders over denkt, kunt u dit bij de leerkracht van uw kind aangeven. Wij zullen in voorkomende situaties voor begeleiding zorgen. Voor kinderen uit de lagere groepen geldt dat ze onder schooltijd niet alleen over straat mogen. We zullen in voorkomende situaties dan ook een passende oplossing bedenken.

Bibliotheek
We hebben op school een grote uitleenbibliotheek tot onze beschikking. Leerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen voor verantwoorde boeken terecht. Een aantal vrijwilligers zorgt voor het uitlenen en het beheer. De boeken staan op AVI-niveau ingedeeld zodat een kind gemakkelijk kan zien welke boeken op zijn/haar niveau het meest geschikt zijn. De kinderen weten vanuit de klas welk AVI-niveau ze hebben. Ze mogen de boekjes gaan uitzoeken en zelf bepalen of ze de boekjes in de klas of thuis gaan lezen. Elke groep komt eens in de twee weken aan de beurt. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Het innemen en uitlenen van de boeken is volledig geautomatiseerd.

Gym
De kleuters spelen elke dag buiten of hebben gym.
In ieder geval hebben ze één keer per week gym in het speellokaal. Vanaf groep 3 maken we gebruik van de gymzaal. Gymschoenen en gymkleding zijn verplicht. We vragen u voor kinderen in de kleutergroepen gympjes met klittenband of elastiek aan te schaffen, bij voorkeur geen gymschoenen met veters. Deze gymschoenen (en eventueel gymkleding) worden op school bewaard. Het gymrooster voor komend jaar ziet er als volgt uit:
 
Groep Dag Tijd Zaal Leerkracht
Gr. 6/7 Dinsdag 13.00 - 14.10 uur SOW-school Gymleerkracht Beweegpartner
Gr. 7/8 Dinsdag 14.10 - 15.15 uur SOW-school Gymleerkracht Beweegpartner
Gr 4 Woensdag 10.00 - 12.30 uur SOW-school Juf Leune
Gr. 3 Donderdag 12.55 - 13.55 uur SOW-school Juf Romijn
Gr. 4 Donderdag 13.55 - 14.55 uur SOW-school  

Huiswerkregeling
Het meeste werk moet op school gemaakt worden. In de lagere groepen wordt met behulp van huiswerk getracht een achterstand in te lopen. In de hogere groepen 6-8 geven we regelmatig huiswerk. Het is in het belang van het kind dat m.b.t. huiswerk betrokkenheid toont. Zijn er problemen? Meld  ze bij de leerkracht! In het begin hebben veel kinderen moeite met het doen van huiswerk. Een vast tijdstip, bijvoorbeeld direct na het avondeten, voorkomt dat uw kind 'huiswerk' vergeet.

Veiligheid/BHV
In de school zijn we met veel mensen aanwezig, daarom is het erg belangrijk dat alles veilig en ordelijk verloopt. We doen er alles aan om voor de kinderen een veilige omgeving te scheppen. Binnen de school zijn er ook vier leerkrachten die de opleiding tot bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Er vindt ook structureel een risico-inventarisatie en evaluatie plaats om zo de mogelijkheid op ongelukjes te verkleinen. Wanneer het nodig is wordt er EHBO verleend.
Wanneer doktersbezoek nodig blijkt te zijn dan proberen we altijd eerst contact met u als ouders te zoeken om naar de eigen huisarts te gaan. Lukt dit niet, dan nemen we contact op met dokter Vletter. Ook als bezoek aan de EHBO-post van het ziekenhuis nodig is, proberen we u te bereiken, lukt dat niet dan zorgen wij voor vervoer. Wanneer er ernstiger ongevallen zijn dan bellen we 112. Dit gaat altijd in overleg met een (H)BHV-er.
Er is een ontruimingsplan vastgesteld in overleg met de brandweer. Het zal elk jaar een keer geoefend worden.

Vanaf het cursusjaar 2016/2017 werkt de school ook met een veiligheidscoördinator die de veiligheidsbeleving van de kinderen monitort, evt. incidenten registreert en verantwoordelijk is voor een actief anti-pestbeleid. Het is belangrijk dat kinderen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig weten op school.

Foto's/video's
Op school worden regelmatig foto's en filmopnamen gemaakt van alledaagse en bijzondere activiteiten. Deze opnamen worden geplaatst op het afgeschermde gedeelte van onze website. E.e.a. kan ook worden gebruikt ter illustratie van bijv. de schoolgids, de website en de nieuwsbrief. Op het aanmeldingsformulier van uw kind kunt u aangeven of u  hiermee akkoord gaat.
Het maken van (digitale) opnamen met bijvoorbeeld een mobiele telefoon is in de school niet toegestaan. Publicatie van (digitale) foto's of video's (op bijv. sociale media) is zonder toestemming van de betrokkenen evenmin toegestaan.

Hygiëne
Schoonmaak
Aan de schoonmaak wordt grote zorg besteed. In de toiletten maken we gebruik van zeepautomaten en papieren handdoekjes om besmetting te voorkomen. De toiletten worden elke dag gereinigd. Ook ouders wordt regelmatig gevraagd om extra inzet te plegen voor een schone school.

Luizencontrole
Alle kinderen worden na elke vakantie gescreend op luizen. Over het algemeen wordt elke klas op maandagmiddag gescreend door twee moeders. Ook hebben alle kinderen een luizenzak. Inmiddels is er ook een protocol 'luizencontrole'.


Zindelijkheid
Als een kind bij ons op school komt, gaan wij ervan uit dat het zindelijk is. Het is voor onze kleuterleerkrachten niet inpasbaar om een kind regelmatig te verschonen. Mocht blijken dat een kind nog niet zindelijk is, dan verwachten wij dat het kind zichzelf verschoont of dat de ouders indien nodig gebeld kunnen worden. Eventueel kunnen ouders een beroep doen op hulp en advies van het consultatiebureau/opvoedbureau. Natuurlijk zijn er ook wel eens ongelukjes. Dit kan gebeuren en is niet erg. Hiervoor hebben we schone kleren op school liggen.

Oud-papier
Op school staat een papiercontainer. U kunt uw oud papier kwijt, dat levert de school weer wat op, dus fijn dat u mee spaart! De papiercontainer is onder schooltijd open (in de vakanties alleen op dinsdag van 10.00 - 17.00 uur).

Postzegels en bonnen
Oude postzegels zijn geld waard. Elke kilo levert voor de zending een bepaald bedrag op. Voor elke 100 postzegels die een kind inlevert, krijgt het een kaart. Heeft u waardebonnen die u niet gebruikt, geef ze mee naar school. Via Woord en Daad leveren ze geld op.

Diversen
  • Het is handig wanneer in gymschoenen, laarzen, regenkleding of op broodtrommels, bekers e.d. de naam van het kind staat.
  • In  de Nieuwsbrief geven we aan waarvoor we op een bepaald moment sparen. Wanneer niets gevraagd wordt, is de voorraad kosteloos materiaal voldoende en hoeft u niets mee te geven. Hebt u iets bijzonders, overleg dan even met een leerkracht.
  • In de kleutergroepen werken we over het al gemeen rondom een thema. De kinderen mogen dingen meenemen die hiermee te maken hebben. Het is leuk als u als ouders ook meedenkt. In groep 3 is dit periodiek het geval.
  • In groep 1 t/m 3 is het mogelijk kleurplaten te maken voor de verjaardag van vader, moeder, opa of oma. Wilt u deze data doorgeven aan het begin van het schooljaar (of als uw kind in groep 1 instroomt)?
  • De kinderen in de kleutergroepen krijgen van school een map waarin alle werkjes gedaan worden.
  • De verjaardag van een juffrouw of meester wordt geregeld door een collega. U ontvangt tijdig een berichtje.
  • Wanneer een kind jarig is, mag het de klassen rond om te trakteren. Kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gaan langs de groepen beneden om de jufs en meesters te trakteren. Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gaan langs de groepen op de bovenverdieping.
  • Op vrijdag is het fruitdag. We verwachten dan dat de kinderen een 'fruitig' tussendoortje bij zich hebben voor rond de kleine pauze.

 
Regeling leerlingenvervoer
De Stichting Leerlingenvervoer Rehobothschool Alphen aan den Rijn biedt de mogelijkheid tot vervoer aan kinderen uit de omgeving van Alphen aan den Rijn naar de Rehobothschool en terug. De stichting is opgericht op 26 oktober 1998. De stichting bezit zes bussen waarmee de kinderen uit o.a. Ter Aar, Nieuwkoop, Woubrugge en Rijnsaterwoude worden vervoerd. De bestuurders zijn de ouders. Er is een WA-verzekering voor de bussen en een aansprakelijkheidsverzekering voor de inzittenden afgesloten. Elk jaar probeert het bestuur de optimale route te plannen. Ook in andere plaatsen zouden wij kinderen op kunnen halen. Het is daarvoor belangrijk dat het bestuur op tijd weet welke kinderen mee willen reizen. De kosten voor het vervoer kunnen veelal worden gedeclareerd bij de gemeente. De vergoeding die is ontvangen wordt overgemaakt naar de stichting. Het bedrag wat de ouders zelf moeten betalen is de eigen bijdrage van de gemeente. Ouders die geen vergoeding van de gemeente krijgen betalen hetzelfde bedrag.
De BPM en BTW kunnen wij als stichting terug ontvangen van de fiscus. Hieraan is de belangrijke voorwaarde verbonden dat er geen privé-kilometers worden gemaakt. Hoe jammer dat ook kan zijn. Een kleine omweg door een vrijwilliger (bijvoorbeeld langs de supermarkt) kan ons duizenden euro's kosten en is dus absoluut niet toegestaan. Om ondanks teruglopende subsidies en oplopende brandstofkosten de kosten van het vervoer te beperken voor de ouders wordt er in verschillende kerken voor het vervoer gecollecteerd en wordt er een financiële actie gehouden onder alle leden en donateurs. 
 
Wilt u gebruik maken van het vervoer via onze stichting of heeft u andere vragen?
Stuurt u dan een email naar vervoer@rsalphen.nl.