Externe contacten

Adressen van diverse instanties
Inspectie van onderwijs
Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl; www.onderwijsinspectie.nl.

Vragen over onderwijs: 0800- 8051.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900- 1113111 (lokaal tarief).


Schoolbegeleidingsdienst
Driestar Educatief: Postbus 368, 2800 AJ Gouda, tel.: 0182 – 54 03 33.
Contactpersoon t.a.v. leerlingbegeleiding: dhr. drs. A.B.T. van ’t Hof.


GGD
Stadhuisplein 7, 2405 SH Alphen aan den Rijn, tel.: 0172 – 23 62 33.
Contactpersonen: Jeugdarts: mevr. E. Hoekman, assistente: mevr. T. Nieuwenhuizen, sociaal-verpleegkundige: mevr. C. Haak.


GO! Voor Jeugd, Alphen West

Ambassadeur: Gerlise Boeser.

Gerlise.Boeser@govoorjeugd.nl, 06-11 85 49 92 (werkdagen ma, di, do en vrij).

Voor meer informatie kunt u terecht op www.govoorjeugd.nl


Administratiekantoor
Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen. Dit zijn de contactgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 |E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl

Weer Samen Naar School (WSNS)
Door verdergaande samenwerking als scholen onderling binnen ons samenwerkingsverband zal er geprobeerd worden om zoveel mogelijk kinderen binnen de school te begeleiden. Daartoe is een zorgplan opgesteld, waarin de wijze van interne zorg wordt omschreven en waarin wordt verwoord hoe de kwaliteitszorg tot stand komt. Het bestuur draagt hieraan financieel bij middels een jaarlijkse afdracht aan het samenwerkingsverband.


Regionale samenwerking
 De directie van onze school werkt samen met directies uit de regio Rijnland. Het doel van deze samenwerking is het delen van kennis en het ondersteunen van elkaar. Waar mogelijk en gewenst wordt gezamenlijk beleid gemaakt.
Deelnemers zijn de reformatorische scholen van Alphen aan den Rijn, Berkenwoude, Boskoop, Leiderdorp, Lisse, Montfoort en Woerden. Directeuren komen regelmatig bijeen in een directienetwerk, de ICT-ers in een ICT-netwerk. Ook wordt er gezamenlijk herhalingstraining voor Bedrijfshulpverlening (BHV) ingekocht en gevolgd.


Gemeente
Binnen de Alphense gemeenschap nemen we een vrij zelfstandige plaats in. Waar samenwerking gewenst is, zullen we dat graag doen. Met de gemeente, afdeling onderwijs, is een goede relatie opgebouwd. Er is met de gemeente altijd overleg over het vakantierooster. Alle leerlingengegevens van herkomst en toekomst worden aan de gemeente(n) doorgegeven. Dit in het kader van de wettelijke registratie van de gemeente. Met de leerplichtambtenaar is ambtelijk contact. De directie woont de vergaderingen van het  BOA (Bestuurlijk Overlegorgaan Alphen aan den Rijn) bij. Ook is er een gezamenlijk convenant afgesloten om het natuuronderwijs te bevorderen. Daarnaast is er een verkeerseducatieplan opgesteld met een aantal scholen.


Scholen voor voortgezet onderwijs
Er is met verschillende scholen in de regio contact. De meeste kinderen gaan na onze school naar het Driestarcollege in Leiden of Gouda. Dat is een brede christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag die kan voorzien in PRO (praktijkonderwijs), LWOO (leerwegondersteunend onderwijs), VMBO-Basiskader, VMBO-gemengd theoretisch, HAVO en VWO. Met alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben we contact over de resultaten van onze leerlingen. Er vindt ook informatieoverdracht plaats, zodat we als school vast kunnen stellen of ons programma nog voldoende biedt om zo tot een juiste afstemming te komen op het voortgezet onderwijs.


Inspectie
De school valt onder de Rijksinspectie Zoetermeer Po-6. De inspectie houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften, bezoekt de school om bekend te blijven met de toestand van de school, heeft een stimulerende taak tot verbetering van het onderwijs en behandelt eventuele klachten over de school.


Buitenschoolse opvang
Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang. Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 uur tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties. Vanuit een bijbelse visie op de positie van het gezin is het bestuur van mening dat er een onderscheiden verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren). De school heeft de verantwoordelijkheid het onderwijs aan de kinderen te verzorgen. Als u opvang voor uw kinderen nodig hebt, dan beschouwt zij het dus ook als uw taak om dit te regelen. Reden waarom wij volstaan met een verwijzing naar christelijk gastouderbureau Korelon (www.korelon.nl). U kunt zelf met deze instantie bespreken voor welke dagen en tijden u kinderopvang wilt. Ook het eventuele vervoer tussen de school en de kinderopvang kan in overleg met hen worden geregeld. Of en in welke mate u voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen. In sommige gevallen wordt er door de werkgever een bijdrage geleverd of kan de gemeente bijdragen in de kosten.