De ouders

De ouders
 
We hechten als school belang aan een grote betrokkenheid van de ouders bij de school. Een goed contact is waardevol voor de kinderen. Er moet van zowel de kant van de ouders als van de kant van de school sprake zijn van vertrouwen. School en ouders moeten met elkaar in gesprek zijn over hun opvattingen over het onderwijs en opvoeding en wat zij van elkaar verwachten. Een hartelijk meeleven van de ouders met het wel en wee van de school is in het belang van de schoolloopbaan van het kind.

Informatie aan ouders over het onderwijs en de school
Nieuwsbrief
Elke 3 à 4 weken verschijnt er een digitale nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden van de school.

Website
Op de website staat algemene informatie. Ook de Nieuwsbrief staat erop, evenals een agenda met activiteiten, nieuws en foto's (www.rsalphen.nl).
 
Ouderportaal
Om de resultaten van het kind te kunnen volgen, krijgen ouders toegang tot het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. In het ouderportaal zijn de methodetoetsen van alle vakken zichtbaar. Daarnaast zijn de citotoetsen en de rapporten van voorgaande jaren zichtbaar. Om ouders toegang te geven stuurt de school een activatiemail.
Omdat er over de leerlingen uit groep 1 en 2 minder informatie in dit systeem staat, krijgen de ouders van deze kinderen ieder jaar in november een schriftelijk overzicht van de ontwikkeling van hun kind.
 
Gespreksavond
Aan het begin van het cursusjaar worden er met alle ouders gesprekken gevoerd. Daarvoor nemen we 20 minuten de tijd. Tijdens dit gesprek spreken we over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind en over de resultaten. Tijdens dit gesprek is sprake van wederkerigheid. We horen o.a. graag van u wat uw kind nodig heeft. Voorafgaand aan de avond krijgt u de gelegenheid uw gesprekspunten naar de leerkracht te mailen.

Rapportenavond
Na het eerste rapport (eind januari)zijn er de zogenaamde 'tien-minuten'-gesprekken. Deze zijn speciaal bedoeld om over de vorderingen van de leerlingen te spreken. Voor deze avond kunnen ouders zich opgeven
 
Ouderavond
Er wordt ook een  ouderavond georganiseerd waarin onderwerpen behandeld worden die verband houden met het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen. Een voorbeeld daarvan is een avond over media-opvoeding.

Afscheidsavond
Voor de schoolverlaters wordt er elk jaar een afscheidsavond georganiseerd.
 
Projectkijkavond
Wanneer er in de school een project gedaan wordt dan houden we een open avond om de "tentoonstelling" te bezoeken. Alle kinderen met ouders en belangstellenden zijn dan welkom.

Inloopavond of - middag
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een inloopavond of -middag U wordt in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen in de klas en te spreken met de leerkracht van uw kind.

Open dag
Voor 'nieuwe ouders' van kinderen uit groep 1 wordt een open dag georganiseerd, waarin het een en ander verteld wordt, de school wordt bekeken en ook een kijkje in de klas wordt genomen. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld over het reilen en zeilen op school.

Oudermorgens
Eén keer per jaar organiseren we een tweetal oudermorgens. Dan zijn ouders in de gelegenheid om een deel van de morgen in de klas mee te draaien om zo een goed beeld van het onderwijs en het functioneren van hun kind te krijgen. Om het jaar wordt ook een opa- en omamorgen georganiseerd.

Herdenking van de christelijke feesten
Elk jaar vindt er een gezamenlijke bijeenkomst plaats met alle ouders om een van de heilsfeitenin de kerk te herdenken. De herdenking van de andere christelijke feesten vindt dan plaats binnen de school.
 
Gescheiden ouders
Wanneer de ouders van een kind gescheiden zijn, versturen wij alle informatie naar beide ouders. Beiden worden ook uitgenodigd voor besprekingen over het kind. Het is daarom belangrijk dat we van zowel de vader als de moeder het (mail)adres en telefoonnummer hebben. Beide ouders hebben wettelijk gezien ook de plicht elkaar te informeren over bijzonderheden betreffende de schoolloopbaan.
 
Medezeggenschapsraad
Met ingang van 1 augustus 2009 is aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Namens de ouders hebben dhr. A. van Duijvenbode, mw. M. Langelaar - Verhoeks hierin zitting. Vanuit het personeel zijn het mw. C. Noorland en mw. J.A.
Leune. De MR vergadert zo'n zes keer per schooljaar en geeft de school advies over uiteenlopende zaken als het jaarplan, de schoolreisjes, het vakantierooster, de begroting, de TSO, veiligheid op school, samenwerking met andere scholen, identiteit enz. Veelal geeft de MR advies aan het bestuur of de directie op hun verzoek; soms kaart de MR zelf onderwerpen aan. Ook kunnen er ingekomen zaken vanuit de ouders of de leerkrachten besproken worden binnen de MR. In de nieuwsbrief voor de ouders plaatst de MR regelmatig een artikel waarin ze verslag doet van haar vergaderingen. Omgekeerd horen de MR-leden graag wat er leeft onder de ouders. Schroom dus niet de MR te mailen (mr@rsalphen.nl) of rechtstreeks conctact op te nemen met één van de leden van de MR. 

Schoolcommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse Winter- of Lentefair en zal zich ook bezig houden met het organiseren van de jaarlijkse financiële actie of andere projecten. Zowel de fair als de financiële actie hebben een tweeledig doel. Enerzijds is dit het bevorderen van ouderbetrokkenheid bij school en het onderlinge contact. Anderzijds zorgt de commissie door haar werkzaamheden voor wat extra financiële middelen voor de school en ook voor goede doelen buiten de school. De schoolcommissie bestaat uit twee leerkrachten (juf M.C. Romijn - Schouten en juf K.J. Goedegebuure - Remmelzwaal) en twee ouders (mw. A.A. Blaauw - van Buren en mw. M. van Buren - Gorissen).
 
Activiteitencommissie
Bij alle activiteiten is de hulp en de inzet van de ouders onmisbaar. Door deze ouderhulp is het mogelijk om onze kinderen zulke aangename momenten te bezorgen. Er is binnen de school een activiteitencommissie samengesteld en die bestaat uit de volgende ouders: mw. T. van Braak - Hoefnagel,  mw. R. Heemskerk - Bokhorst, mw. J. Hoekman - de Boer en mw. M.J.M. Stougie - Donker.
 


Ouderactiviteiten
Er zijn nogal wat ouders direct of indirect actief voor de school, soms zichtbaar, maar ook onzichtbaar achter de schermen. Zonder de hulp van u als ouders kan de school een heleboel zaken niet regelen en uitvoeren. Er is bijzonder veel waardering voor de inzet. We noemen een paar voorbeelden van terreinen waarop ouders zich inzetten voor de school: bibliotheek, excursies en schoolreizen, spelletjesdag, spelletjes Koningsdag, het schoonmaken, kleine klusjes, tuinwerkzaamheden, overblijven, helpen bij praktische verkeerslessen.
Wanneer u structureel wilt meehelpen aan bepaalde activiteiten meldt u dit dan bij ons! Voor éénmalige activiteiten doen we een oproepje in de Nieuwsbrief.
 
Klachten en kwaliteit
De WPO (Wet op het Primair Onderwijs) voorziet in eisen voor de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau. Als school moeten we een eigen kwaliteitsbeleid voeren en aan u als ouders verantwoording afleggen. Dit doen we door middel van ons jaarverslag. In dit kader is er ook een klachtenregeling voor ouders en leerlingen.
 
Heeft u vragen / opmerkingen / klachten? Neem dan de volgende lijn in acht.
1. Bij problemen met kinderen:
·         altijd eerst contact zoeken met de leerkracht,
·         krijgt u geen gehoor? Bespreek het dan met de directie,
·         daarna kunt u zich altijd richten tot het bestuur.
2. Bij allerlei andere suggesties / opmerkingen / klachten: geef het door aan de directie, zij is ook altijd bereid tot een gesprek.
3. Hebt u klachten in verband met ongewenste intimiteiten of over kindermishandeling dan kunt u zich ook richten tot de vertrouwenspersonen, die namens het bestuur zijn aangesteld. Voor onze school zijn dat:
Mw. K.A.A. Boogaard - Sollie, tel: 0172 43 86 08
Dhr. R. Vletter, tel: 0172 42 55 44
Voor de kinderen zijn er twee vertrouwenspersonen binnen de school aangesteld, bij wie ze hun vragen en problemen kwijt kunnen. Dit zijn juf Bos en juf Van Voorst. In eerste instantie worden ingediende klachten behandeld door diegene bij wie ze ingediend zijn. Wordt dit niet naar tevredenheid opgelost, dan kan men zich via de vertrouwenspersoon richten tot een klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is de brug tussen de school en de klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende kamers die in een regio de klachten behandelen. Onze school valt onder de kamer die in de regio Gouda functioneert. De samenstelling van deze kamer van de klachtencommissie is bekend bij de vertrouwenspersoon. Op school is ook een reglement van de klachtenregeling aanwezig. Onze school valt onder de kamer die in de regio Gouda functioneert. De samenstelling van de kamer is als volgt:
1. Dhr. Mr. J. Wolterink te Moerkapelle
2. Dhr. Dr. G. van der Hoek te Krimpen aan den IJssel
3. Mevr. Ds. M. Stip te Hendrik-Ido-Ambacht
De plaatsvervangend ambtelijk secretaris van deze kamer is dhr. mr. A. van der Veer MSc, Diepenbrockstraat 2, Dirksland.

Ouderbijdrage
In het verleden is besloten tot het instellen van een ouderbijdrage. In de ouderbijdragen zijn de kosten van schoolreis, schoolkamp, spelletjesdag, excursies, afscheid groep 8, enz. verrekend. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage voor het cursusjaar 2018-2019 is vastgesteld op € 40,- algemene bijdrage per gezin en €25,- per kind. Daarnaast wordt € 60,- gerekend voor een kind in groep 8, dat meegaat met schoolkamp.
Als een oudste kind tijdens het cursusjaar instroomt na 1 maart wordt geen algemene ouderbijdrage voor het betreffende cursusjaar gerekend.