Wat leren de kinderen bij ons op school

Wat leren de kinderen bij ons op school
 
Onderwijskundige uitgangspunten
Wat we voor en met de kinderen willen bereiken is het volgende: een gedegen opleiding tot een zelfstandige persoonlijkheid, naar Gods Woord; goede sociale omgang met andere mensen, goede omgang met dieren en de verdere natuur ofwel de gehele schepping; individuele benadering, dus naar capaciteit en vermogen; niet alleen beoordelen op opleidingsscores maar ook op andere vaardigheden, zoals sociale vaardigheden; het vermijden van iedere vorm van discriminatie op welke grond dan ook. Verscheidenheid in de kinderen of achtergrond geeft geen excuus tot discriminatie of pesterijen. We stellen de leermiddelen en methodes afhankelijk van het uitgangspunt. De gebruikte methodes hiervoor komen overeen met, of worden in de les aangepast aan de 'Kerndoelen voor het Reformatorisch Primair Onderwijs'. De school zien wij daarom niet alleen als een opleidingsinstituut maar ook als een leefgemeenschap waar de kinderen toch zo'n acht jaar van hun jonge leven doorbrengen. De school is een plaats waar niet alleen 'opgeleid' moet worden, maar ook moet worden geleerd met en voor elkaar te leven tot eer van God. Dit vraagt overigens veel tact en vaardigheid van de leerkrachten, zij proberen een leerklimaat te scheppen waarin hij of zij weet om te gaan met de verschillen van leerlingen.
 
De organisatie van het onderwijs
De schoolorganisatie gaat uit van jaargroepen. Dit wil zeggen dat in elke groep kinderen zitten die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen, weten welke doelen het kind heeft behaald en welke doelen nog in ontwikkeling zijn. De leerkracht past het onderwijs daarop aan zodat het onderwijs aansluit bij de ontwikkeling van de leerlingen.  

Vak- en vormingsgebieden
Godsdienstige vorming
Elke schooltijd wordt begonnen en geëindigd met een psalmvers en gebed. Voor de bijbelvertellingen gebruiken we de Statenvertaling. Elke week wordt er 3 à 4 keer verteld.
Op vrijdag wordt in groep 3 tot en met 8 de leerstof van de bijbelvertellingen verwerkt en gememoriseerd of wordt er een zendings- of kerkgeschiedenisles gegeven. We gebruiken de methode 'Hoor het Woord' als handreiking bij onze godsdienstlessen. In groep 1 tot en met 6 worden de psalmen geleerd.  In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen elke week een catechismusles.

Activiteiten in onderbouw
In de onderbouw werken we met thema's die tot spel leiden waaruit weer allerlei activiteiten voortkomen die uitgevoerd worden in een hoek of in een groepje of alleen aan een tafel. Er wordt gezorgd voor voldoende basismaterialen en ontdekmogelijkheden. De inrichting van de hoek komt tot stand in overleg met de kinderen. De inrichting en de samenstelling van elke hoek wisselt regelmatig. We beginnen de dag met de kring en de gezamenlijke activiteiten.
Dan vinden de activiteiten werken/spelen plaats waarbij we kindvolgend willen werken. Er is meer aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen. We begeleiden het kind zelfstandig een keuze te maken voor een hoek of een activiteit die in een groepje gebeurt, het werken met een planbord. Het doel ervan is om de interesses en de resultaten op een hoger plan te brengen. 's Middags vindt er een zelfde programma plaats. De kring en de 'kleine kring' (een klein aantal kinderen in de kring met de leerkracht, terwijl de anderen in de hoeken werken) zijn een begrip binnen de groep. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor succes bij heel veel andere leerprocessen. Aan het eind van groep 1 en 2 wordt zorgvuldig bekeken welke kinderen naar door kunnen stromen naar de volgende groep . Dit is niet alleen aan leeftijd gebonden. Bij de overweging om het jonge kind al dan niet naar het volgende leerjaar over te laten gaan betrekken we de ontwikkeling van het kind: Welke doelen heeft het kind al behaald? Welke doelen zijn nog in ontwikkeling? Een onderbouwde motivatie over de overgang wordt in een vroeg stadium zorgvuldig overlegd met de ouders.  

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
In groep drie wordt het meer planmatig lezen, schrijven, taal en rekenen. Deze vakken rekenen we tot onze kernvakken. Ze krijgen verhoudingsgewijs veel aandacht.
In de lessentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. De helft van de tijd zijn de kinderen bezig met de kernvakken. De vorderingen op het gebied van lezen, spellen en rekenen worden in het LVS (leerlingvolgsysteem) vastgelegd. De vorderingen worden dus nauwkeurig gevolgd. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, zodat een leerling in principe in 8 jaar de school kan doorlopen en daarbij de kerndoelen haalt. Bij het bereiken van die kerndoelen gaan we uit van het kind en zijn mogelijkheden.
 
Taal/Lezen
In groep 1 en 2 gebruiken we verschillende bronnen- en ideeënboeken. Er worden thema's behandeld. Aan de hand van leerdoelen en het observatiesysteem Leerlijnen Jonge kind, dat de onderbouwleerkrachten hanteren, wordt gekeken welke kinderen toe zijn aan het werken met letters en woorden, vanaf de tweede helft van groep 2. De leerkracht van de kleutergroepen besteedt wekelijks aandacht aan begrijpend luisteren. In groep 3 wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Deze methode geeft vorm aan het aanvankelijk lezen in groep 3. In hogere groepen blijft Technisch Lezen de aandacht houden. Het lezen wordt jaarlijks getoetst met de DMT (drie minutentoets). In  groep 4-8 wordt Taal Actief' ingezet voor de meeste domeinen van het taalonderwijs, nl.: mondelinge taalvaardigheid, schrijven en woordenschat. Voor spelling wordt de spellingmethode 'Spelling op Maat' ingezet. Daarnaast  wordt de methode 'Nieuwsbegrip' gebruikt voor de leerlijng Begrijpend Lezen. Middels methodetoetsen worden de vorderingen op taalgebied nauwkeurig gevolgd. Jaarlijks worden de vorderingen op het gebied van spelling en begrijpend lezen methodeonafhankelijk (CITO) getoetst. 

Schrijven
Voor het aanleren van het methodisch schrijven gebruiken we vanaf groep 3 tot en met 8 de methode ''Klinkers'. Het gaat om het ontwikkelen van een goed, vlot, lopend handschrift. Vanaf groep 7 gaan leerlingen hun eigen handschrift kiezen en is het verbonden handschrift niet meer verplicht.

Rekenen en wiskunde
Voor rekenen en wiskunde wordt vanaf cursusjaar 19/20 een nieuwe rekenmethode ingevoerd. Het is de bedoeling dat groep 3,4,5 en 7 met de nieuwe methode aan de slag gaan. Groep 8 blijft werken met 'Wereld in getallen 4' omdat de leerlingen de hele rekenleerlijn afgerond hebben is het niet verstandig hen nieuwe leerdoelen en strategieën aan te bieden. Ten opzichte van de vorige methode zal er in de nieuwe rekenmethode meer aandacht komen voor het onderhouden van de basisvaardigheden van rekenen. Twee keer per jaar worden de vorderingen, methode-onafhankelijk (CITO rekenen en wiskunde), getoetst.

Wereldoriënterende vakken
 Met behulp van ons onderwijs proberen we de leerlingen inzicht te geven in de wereld om hen heen.

Geschiedenis
In de groepen 1-4 komen thema's aan de orde. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de methode 'Venster op Nederland'. Aan de hand van lessen over bekende personen, begrippen, voorwerpen en perioden geven we de kinderen een beeld van de geschiedenis en van Gods hand daarin.
 

Aardrijkskunde
Aardrijkskunde omvat de wereld waarin wij leven, wonen en werken. Het gaat om een bijbelse levenshouding t.o.v. de aarde in al haar verschijningsvormen en met al haar bevolkingsgroepen. In groep 1-2 wordt het vak meer in samenhang met een thema gegeven. In groep 3 en 4 komt tijdens thematisch werken aardrijkskunde aan de orde. Vanaf groep 5 wordt de methode 'Geobas' hiervoor ingezet. In groep 5 gaan de thema's over Nederland. In groep 6 komt Nederland per gebied aan de orde, in groep 7 is dit Europa en in groep 8 de overige werelddelen.

Natuurkennis
Binnen dit 'vak' krijgen de biologie, natuurkunde, menskunde, techniek, milieueducatie en bevordering van gezond gedrag een plaats. Hier gaat het om het inzicht in het samenleven van mens, dier en plant na de zondeval. Zorg, eerbied en verwondering voor de Schepping neemt een belangrijke plaats in. We gebruiken in groep 4-8 de methode 'Leefwereld'. Elke groep maakt ook gebruik van leskisten, materiaalpakketten en excursies via NME. Bij NME (Natuur en Milieu Educatie)

Verkeer
In groep 3-8 gebruiken we vanaf cursusjaar 19/20 een nieuwe verkeersmethode. In groep 7/8 doen de kinderen een theoretisch en een praktisch verkeersexamen in het voorjaar van 2020. het verkeersonderwijs op onze school heeft als veiligheidsdoel: De kinderen wordt geleerd om zich in de op hen afkomende verkeerssituatie veilig te gedragen en zich slechts in die omstandigheden en situaties te begeven die men veilig 'aankan'. Het verkeersonderwijs op onze school heeft als vaardigheidsdoel: De kinderen wordt geleerd steeds moeilijker verkeerssituaties de baas te kunnen, waarbij ook de ontwikkeling van de motorische (fiets)vaardigheid van belang is. Er wordt 3 keer per jaar met elke groep een praktische verkeersles gedaan; Omdat er dan intensief geoefend wordt, is hulp van ouders bij deze lessen onmisbaar. Alle ouders worden hiervoor jaarlijks ingedeeld.

Engels
Voor dit vak gebruiken we de methode 'My name is Tom'. In groep 1 t/m 4 wordt er spelenderwijs aan de hand van de leerlijn Tom Engels gegeven. Vanaf groep 5 wordt er methodisch lesgegeven, waarbij er veel aandacht is voor lezen, luisteren, spreken en woordenschat. We proberen de kinderen al jong en veel in aanraking te brengen met de Engelse taal, zodat ze zich deze taal goed eigen maken. De laatste jaren zetten we vooral in op lezen en luisteren (via Holmwoods) Ook werken we bewust aan de vergroting van de woordenschat. In groep 7 en 8 worden de vorderingen op het gebied van Engels methodeonafhankelijk (CITO) getoetst.

Expressie activiteiten
Vanaf groep 3 besteden we ongeveer 2 uur per week aan de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid. In de bovenbouw is dit een uur per week.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 krijgt dit dagelijks aandacht in de vorm van spelles, buitenspel of kleutergym. Het is voor onze kinderen van groot belang dat er degelijk bewegingsonderwijs gegeven wordt. We gebruiken in de groepen 3 tot en met 8 de methode 'Basislessen, bewegingsonderwijs'. Er is voor de meeste groepen één lange gymles per week, waarin spellessen en materiaallessen om de beurt aan de orde komen. Dit bespaart reis- en omkleedtijd. De lessen bewegingsonderwijs worden op onze school uitsluitend gegeven door leerkrachten die hiertoe bevoegd zijn. Daarom wordt de gymles in twee groepen door een vakdocent van de organisatie 'Beweegpartner' verzorgd. https://www.beweegpartner.nl/  De groepsleerkracht heeft intensief contact met de vakdocent over het verloop van de gymles.
 
 

Muziek
Bij het vak muziek gebruiken we de methode 'Meer met muziek'. In de lessen is er aandacht voor het zingen, voor maat en ritme, voor het notenschrift, en voor het luisteren naar klassieke muziek.

Computeronderwijs
Op onze school zijn de computers opgenomen in het netwerk. Elke groep beschikt over twee of meer computers. Ook is er een computerlokaal. De software die wordt gebruikt sluit in veel gevallen aan bij de in gebruik zijnde methode, zoals de rekenmethode 'De Wereld in Getallen' en 'Venster op Nederland'. ICT wordt ook ingezet als remediërend hulpmiddel in de diverse vakgebieden. Daar wordt o.a. het programma Ambrasoft voor gebruikt. Het ICT-onderwijs in de groepen 6 t/m 8 is erop gericht om leerlingen vaardig te maken om informatie te zoeken en te verwerken met de programma's Word, Excell en Powerpoint. De leerlingen hebben toegang tot het internet via het internetfilter van Kliksafe. In groep 3-6 wordt een strenger filter gebruikt, in groep 7 en 8 is er meer ruimte om zoekopdrachten op internet uit te voeren. Leerlingen kunnen zodoende alleen verantwoorde websites raadplegen.. De leerlingen van groep 5 t/m 8 ondertekenen een computercontract. Afspraken worden zo vastgelegd om misbruik tegen te gaan. Om leerlingen toe te rusten tot verantwoorde mediagebruikers wordt er in groep 1 t/m 8 gebruik gemaakt van de leerlijn mediawijsheid van de methode 'St@pp'. Om de hele school en ouders te betrekken bij deze toerusting wordt er jaarlijks een themaweek over mediawijsheid georganiseerd en is er een keer in de twee jaar een ouder-kindavond over mediaopvoeding.

Sociaal-emotionele vorming
We vinden het van groot belang dat onze kinderen sociaal vaardig zijn. Om hieraan, passend bij de leeftijd, steeds weer aandacht te besteden, is de methode 'Goed Gedaan!' ingevoerd. N.a.v. een concrete situatie (in een verhaal) wordt gedrag besproken. Gedragsregels worden op een speelse manier aangeleerd.

Seksuele voorlichting
Onze leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen de lessen seksuele vorming uit de map 'Wonderlijk gemaakt'. Deze lessen geven wij in aanvulling op de seksuele opvoeding die u als ouders geeft. Twee weken voor de aanvang van de lessen krijgen de ouders van groep 1 t/m 8 een uitgebreide brief met informatie.
 Voor ieder leerjaar is er, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen, een aantal lessen. Op deze wijze ontstaat een doorlopende leerlijn vanaf groep 1. Het is mogelijk een ouderbrochurede lessen op te vragen de ouderbrochure geeft inzicht in wat er in de lessen besproken wordt en geeft daarnaast suggesties om het gesprek hierover te voeren met het kind Deze lessen worden gegeven in de periode tussen de Kerst- en de Voorjaarsvakantie.

Burgerschap
Vanuit de overheid is aandacht voor 'actief burgerschap en sociale integratie' verplicht gesteld.  Voor onze school betekent dit geen wijziging van ons beleid. De door de overheid gestelde doelen, onderschrijven wij al jaren van harte. De pijlers 'identiteit', 'democratie' en 'emancipatie' hebben binnen ons bestaande onderwijsaanbod een plaats.

Resultaten van ons onderwijs
Scores van toetsen  zijn een van de  wegingsfactoren voor de kwaliteit van ons onderwijs. Directie, bestuur en intern begeleiders gebruiken de scores om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten gebruiken de scores om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en het onderwijs op de leerlingen af te stemmen.  
 
 
 
 

Verwijzingen naar het speciaal onderwijs
In het afgelopen jaar is er geen kind uitgestroomd naar het speciaal onderwijs. De overheid streeft er naar om het doorverwijzingspercentage onder de 2% te houden. Wel is er aan het einde van het schooljaar 2015-2016 één leerling vertrokken naar een school voor kinderen met een taal- en/of spraakstoornis.

Cito-scores
De uitslagen van de Cito-toetsen geven een beeld van het niveau van de leerlingen. Het onderstaande overzicht geeft de gemiddelde standaardscores van de Eindtoets van de afgelopen jaren. Een school mag maximaal twee jaar achter elkaar een onvoldoende halen op de Eindtoets.Doorverwijzing
Bovenstaande Cito-score heeft de afgelopen jaren geleid tot de volgende doorverwijzing:
 

  2018 2019
LWOO 5 2
VMBO baka 3 4
VMBO gt 3 2
HAVO 7 1
VWO 4 6
totaal 22 16