Wat leren de kinderen bij ons op school

Onderwijskundige uitgangspunten
Wat we voor en met de kinderen willen bereiken is het volgende: een gedegen opleiding tot een zelfstandige persoonlijkheid, naar Gods Woord; goede sociale omgang met andere mensen, goede omgang met dieren en de verdere natuur ofwel de gehele schepping; individuele benadering, dus naar capaciteit en vermogen; niet alleen beoordelen op opleidingsscores maar ook op andere vaardigheden, zoals sociale vaardigheden; het vermijden van iedere vorm van discriminatie op welke grond dan ook. Verscheidenheid in de kinderen of achtergrond geeft geen excuus tot discriminatie of pesterijen. We stellen de leermiddelen en methodes afhankelijk van het uitgangspunt. De gebruikte methodes hiervoor komen overeen met, of worden in de les aangepast aan de ‘Kerndoelen voor het Reformatorisch Primair Onderwijs’. De school zien wij daarom niet alleen als een opleidingsinstituut maar ook als een leefgemeenschap waar de kinderen toch zo’n acht jaar van hun jonge leven doorbrengen. De school is een plaats waar niet alleen ‘opgeleid’ moet worden, maar ook moet worden geleerd met en voor elkaar te leven tot eer van God. Dit vraagt overigens veel tact en vaardigheid van de leerkrachten, zij proberen een leerklimaat te scheppen waarin hij of zij weet om te gaan met de verschillen van leerlingen. Onze onderwijskundige uitgangspunten vatten we samen in onze missie: Een school om te leven, een school om te leren!

De organisatie van het onderwijs

De schoolorganisatie gaat uit van jaargroepen. Dit wil zeggen dat in elke groep kinderen zitten die ongeveer dezelfde leeftijd hebben en een afgesproken hoeveelheid lesstof behandelen. Het is niet zo dat alle kinderen exact hetzelfde onderwijs wordt aangeboden, we stemmen het onderwijs af op de behoefte van de individuele leerling.

Vak– en vormingsgebieden
Godsdienstige vorming
Elke schooltijd wordt begonnen en geëindigd met een psalmvers en gebed. Voor de bijbelvertellingen gebruiken we de Statenvertaling. Elke week wordt er 3 à 4 keer verteld.

Op vrijdag wordt in groep 3 tot en met 8 de leerstof van de bijbelvertellingen verwerkt en gememoriseerd of wordt er een zendings- of kerkgeschiedenisles gegeven. We gebruiken de methode ‘Hoor het Woord’ als handreiking bij onze godsdienstlessen. In groep 1 tot en met 6 worden de psalmen geleerd.  In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen elke week een catechismusles.


Activiteiten in onderbouw
In de onderbouw werken we met thema’s die tot spel leiden waaruit weer allerlei activiteiten voortkomen die uitgevoerd worden in een hoek of in een groepje of alleen aan een tafel. Er wordt gezorgd voor voldoende basismaterialen en ontdekmogelijkheden. De inrichting van de hoek komt tot stand in overleg met de kinderen. De inrichting en de samenstelling van elke hoek wisselt regelmatig. We beginnen de dag met de kring en de gezamenlijke activiteiten.
Dan vinden de activiteiten werken/spelen plaats waarbij we kindvolgend willen werken. Er is aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen. We begeleiden het kind zelfstandig een keuze te maken voor een hoek of een activiteit die in een groepje gebeurt, het werken met een planbord. Het doel ervan is om de interesses en de resultaten op een hoger plan te brengen. ’s Middags vindt er een zelfde programma plaats. De kring en de ‘kleine kring’ (een klein aantal kinderen in de kring met de leerkracht, terwijl de anderen in de hoeken werken) zijn een begrip binnen de groep. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor succes bij heel veel andere leerprocessen. Aan het eind van groep 2 wordt zorgvuldig bekeken welke kinderen naar groep 3 kunnen. Dit is niet alleen aan leeftijd gebonden. We vinden het heel belangrijk dat een kind lang genoeg in de kleutergroep zit. Hierover is altijd zorgvuldig overleg met de ouders.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
In groep drie wordt het lees, schrijf, taal en rekenonderwijs planmatig vormgegeven. Deze vakken rekenen we tot onze kernvakken. Ze krijgen verhoudingsgewijs veel aandacht.
In de lessentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. De helft van de tijd zijn de kinderen bezig met de kernvakken. De vorderingen op het gebied van lezen, spellen en rekenen worden in het LVS (leerlingvolgsysteem) vastgelegd. De vorderingen worden dus nauwkeurig gevolgd. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, zodat een leerling in principe in 8 jaar de school kan doorlopen en daarbij de kerndoelen haalt. Bij het bereiken van die kerndoelen gaan we uit van het kind en zijn mogelijkheden.

Taal/Lezen
In groep 1 en 2 gebruiken we verschillende bronnen- en ideeënboeken. Er worden thema’s behandeld. Aan de hand van leerdoelen en het observatiesysteem KIJK, dat de onderbouwjuffen hanteren, wordt gekeken welke kinderen toe zijn aan het werken met letters en woorden, vanaf de tweede helft van groep 2. De leerkracht van de kleutergroepen besteedt wekelijks aandacht aan begrijpend luisteren. In groep 3 wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Deze methode geeft vorm aan het aanvankelijk lezen. In hogere groepen blijft Technisch Lezen de aandacht houden.. In  groep 4-8 wordt  ‘Taal Actief’ ingezet voor de meeste domeinen van het taalonderwijs, nl.: mondelinge taalvaardigheid, schrijven en woordenschat. Voor spelling wordt de spellingmethode ‘Spelling op Maat’ ingezet. Daarnaast wordt de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. Deze methode wordt gebruikt om de leerlingen strategieën aan te leren voor het begrijpend lezen. Middels methodetoetsen worden de vorderingen op taalgebied nauwkeurig gevolgd. Jaarlijks worden de vorderingen op het gebied van spelling en begrijpend lezen methodeonafhankelijk (CITO) getoetst. 

Schrijven
In het cursusjaar 2018-2019 wordt een nieuwe schrijfmethode gebruikt. Voor het aanleren van het methodisch schrijven gebruiken we vanaf groep 3 tot en met 8 de methode ‘Klinkers’. In groep 3 sluit deze schrijfmethode aan bij de taalmethode zodat leerlingen nadat ze een nieuwe letter hebben geleerd deze gelijk ook leren schrijven. Tot en met groep 6 leren we het verbonden schrift aan. In groep 7 en 8 ontwikkelen leerlingen hun eigen handschrift zodat ze vlot en leesbaar kunnen schrijven. 

Rekenen en wiskunde
Voor rekenen en wiskunde gebruiken we de methode ‘Wereld in getallen’. Het is een zogenaamde realistische methode. Dat betekent dat rijtjes sommen niet zo vaak voorkomen maar dat er uitgegaan wordt van het dagelijkse leven. De rekenstof is verdeeld in 'blokken'. Na elk blok wordt de stof getoetst. Twee keer per jaar worden de vorderingen, methode-onafhankelijk (CITO rekenen en wiskunde), getoetst. In de groepen 3 t/m 7 besteden we extra aandacht aan het automatiseren van sommen onder het tiental, over het tiental, de tafels en de deeltafels.

Wereldoriënterende vakken
Met behulp van ons onderwijs proberen we orde te scheppen in de voor de kinderen onoverzienbare wereld van: waar de mensen wonen en werken, de mensen in de tijd, de levende en niet levende natuur. We spreken van geïntegreerd zaakvakken onderwijs daar waar we het kind in aanraking brengen met het leven, wonen en werken van mensen dichtbij en veraf. We reiken structuren aan waardoor het kind zijn beleving kan ordenen. We doen dit gedifferentieerd in drie hoofdvakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkennis.

Geschiedenis
In de groepen 1-4 komen thema's aan de orde. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Venster op Nederland’. Aan de hand van lessen over bekende personen, begrippen, voorwerpen en perioden geven we de kinderen een beeld van de geschiedenis en van Gods hand daarin.

Aardrijkskunde
Aardrijkskunde omvat de wereld waarin wij leven, wonen en werken. Het gaat om een Bijbelse levenshouding t.o.v. de aarde in al haar verschijningsvormen en met al haar bevolkingsgroepen. In groep 1-2 wordt het vak meer in samenhang met een thema gegeven. In groep 3 en 4 komt tijdens thematisch werken aardrijkskunde aan de orde. Vanaf groep 5 wordt de methode ‘Geobas’ hiervoor ingezet. In groep 5 gaan de thema's over Nederland. In groep 6 komt Nederland per gebied aan de orde, in groep 7 is dit Europa en in groep 8 de overige werelddelen.

Natuurkennis
Binnen dit 'vak' krijgen de biologie, natuurkunde, menskunde, milieueducatie en bevordering van gezond gedrag een plaats. Hier gaat het om het inzicht in het samenleven van mens, dier en plant na de zondeval. Zorg, eerbied en verwondering voor de Schepping neemt een belangrijke plaats in. We gebruiken in groep 4-8 de methode ‘Leefwereld’. Elke groep maakt ook gebruik van leskisten, materiaalpakketten en excursies via NME (Natuur en Milieu Educatie).

Verkeer
In groep 3-8 gebruiken we de methode ‘Klaar...Over!’ Deze methode sluit nauw aan bij de leef- en ervaringswereld van een basisschoolkind. Het gaat bij verkeer om verkeersopvoeding en dat is gericht op het gedrag van de verkeersdeelnemers. In groep 7 doen de kinderen een theoretisch en een praktisch verkeersexamen. Er is samen met twee andere scholen in de buurt, gemeente en schoolbegeleidingsdienst een verkeerseducatieplan gemaakt. Daarin is een veiligheidsdoel en een vaardigheidsdoel geformuleerd.
Veiligheidsdoel: De kinderen wordt geleerd om zich in de op hen afkomende verkeerssituatie veilig te gedragen en zich slechts in die omstandigheden en situaties te begeven die men veilig ‘aankan’. Vaardigheidsdoel: De kinderen wordt geleerd steeds moeilijker verkeerssituaties de baas te kunnen, waarbij ook de ontwikkeling van de motorische (fiets)vaardigheid van belang is. De school-thuisroute is dan een belangrijk gegeven. Deze route wordt voorbereid en geoefend in groep 6. Er wordt 3 keer per jaar met elke groep een praktische verkeersles gedaan; een enkele keer met hulp van de verkeersleerkracht die door de gemeente is aangesteld. Omdat er dan intensief geoefend wordt, is hulp van ouders bij deze lessen onmisbaar. Alle ouders worden hiervoor jaarlijks ingedeeld. De verkeerscoördinator is juf Noorland.

Engels
Voor dit vak gebruiken we de methode ‘My name is Tom’. In groep 1 t/m 4 wordt er spelenderwijs aan de hand van de leerlijn Tom Engels gegeven. Vanaf groep 5 wordt er methodisch lesgegeven, waarbij er veel aandacht is voor lezen, luisteren, spreken en woordenschat. We proberen de kinderen al jong en veel in aanraking te brengen met de Engelse taal, zodat ze zich deze taal goed eigen maken. We zetten vooral in op lezen en luisteren (via Holmwoods), dit komt de resultaten ten goede. Ook werken we m.b.t. ‘Wordlists’ bewust aan de vergroting van de woordenschat. In groep 7 en 8 worden de vorderingen op het gebied van Engels methodeonafhankelijk (CITO) getoetst.

Expressie activiteiten
Vanaf groep 3 besteden we ongeveer 2 uur per week aan de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid. In de bovenbouw is dit een uur per week. Daarnaast organiseren we enkele keren per jaar een creamiddag.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 krijgt dit dagelijks aandacht in de vorm van spelles, buitenspel of kleutergym. Het is voor onze kinderen van groot belang dat er degelijk bewegingsonderwijs gegeven wordt. We gebruiken in de groepen 3 tot en met 8 de methode ‘Basislessen, bewegingsonderwijs’. Er is voor de meeste groepen één lange gymles per week, waarin spellessen en materiaallessen om de beurt aan de orde komen. Dit bespaart reis- en omkleedtijd. De lessen bewegingsonderwijs worden op onze school uitsluitend gegeven door leerkrachten die hiertoe bevoegd zijn. In sommige groepen wordt de les verzorgd door een leerkracht van Sportspectrum.

Muziek
Bij het vak muziek gebruiken we de methode ‘Meer met muziek’. In de lessen is er aandacht voor het zingen, voor maat en ritme, voor het notenschrift, maar ook voor het luisteren van bijv. klassieke muziek.

ICT en media
Op onze school zijn de computers opgenomen in het netwerk. Elke groep beschikt over twee of meer computers. Ook is er een computerlokaal. De software die wordt gebruikt sluit meestal aan bij de methodes die we gebruiken. ICT wordt ook ingezet als remediërend hulpmiddel in de diverse vakgebieden. Daar wordt o.a. het programma Ambrasoft voor gebruikt. Het ICT-onderwijs in de groepen 6 t/m 8 is erop gericht om leerlingen vaardig te maken om informatie te zoeken en te verwerken met de programma’s Word, Excell en Powerpoint. Om de leerlingen bewust te maken van de mogelijkheden en gevaren van media organiseert de school om het jaar een ouderavond over mediawijsheid, de leerlingen van groep 7 en 8 worden ook op deze avond uitgenodigd. De leerlingen hebben toegang tot het internet via het internetfilter van Kliksafe. Zij kunnen zodoende alleen verantwoorde websites raadplegen. Voor het gebruik van de computer en het internet zijn afspraken gemaakt. Voor de leerkrachten is er een protocol opgesteld. En de leerlingen van groep 5 t/m 8 ondertekenen een computercontract. Afspraken worden zo vastgelegd om misbruik tegen te gaan.

Sociaal-emotionele vorming
We vinden het van groot belang dat onze kinderen sociaal vaardig zijn. Om hieraan, passend bij de leeftijd, steeds weer aandacht te besteden, is de methode ‘Goed Gedaan!’ ingevoerd. N.a.v. een concrete situatie (in een verhaal) wordt gedrag besproken. Gedragsregels worden op een speelse manier aangeleerd.

SEVO
Onze leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen de lessen seksuele vorming uit de map ‘Wonderlijk gemaakt’. Deze lessen geven wij in aanvulling op de seksuele opvoeding die u als ouders geeft. Twee weken voor de aanvang van de lessen krijgen de ouders van groep 7 en/of 8 een uitgebreide brief met informatie.
 In de groepen 1 – 6 wordt ook gebruik gemaakt van Wonderlijk gemaakt. Voor ieder leerjaar is er, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen, een aantal lessen. Op deze wijze ontstaat een doorlopende leerlijn vanaf groep 1. Ook hier geldt dat we deze lessen geven in aanvulling op de voorlichting die ouders thuis eerder al gegeven hebben. Het is mogelijk een (verkorte) versie van de lessen op te vragen, zodat voor ouders bekend is wat in grote lijnen de inhoud van de lessen is. Deze lessen worden gegeven in de periode tussen de Kerst- en de Voorjaarsvakantie.

Burgerschap
Vanuit de overheid is aandacht voor ‘actief burgerschap en sociale integratie’ verplicht gesteld.  Voor onze school betekent dit geen wijziging van ons beleid. De door de overheid gestelde doelen, onderschrijven wij al jaren van harte. De pijlers ‘identiteit’, ‘democratie’ en ‘emancipatie’ hebben binnen ons bestaande onderwijsaanbod een plaats.
 
Resultaten van ons onderwijs
De resultaten van het onderwijs op de Rehobothschool zijn niet het enige, maar wel een belangrijk aspect van de kwaliteit onze school. We meten het resultaat van het onderwijs om te kijken of iedere leerling voldoende ontwikkelt. Daarnaast meten we de opbrengsten om ons onderwijs te kunnen verbeteren.

Verwijzingen naar het speciaal onderwijs
In het afgelopen jaar is er geen kind uitgestroomd naar het speciaal onderwijs. De overheid streeft er naar om het doorverwijzingspercentage onder de 2% te houden.

Vorderingen in basisvaardigheden
Binnen het leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van de leerlingen vastgelegd. Deze gegevens vinden hun vertaling naar de rapportage aan de ouders op de rapporten. Het leerlingvolgsysteem (LVS) neemt een belangrijke plaats in bij leerlingbesprekingen, kindgesprekken en rapport gesprekken met ouders

Cito-scores
De uitslagen van de Cito-toetsen geven een beeld van het niveau van de leerlingen. In de onderstaande tabellen kan worden afgelezen welke resultaten bij de verschillende vakgebieden in  het schooljaar ‘18/’19 zijn behaald.
 


Uitleg scores
I Ver bovengemiddeld
II Bovengemiddeld
III Gemiddeld
IV Beneden gemiddeld
V Ver beneden gemiddeld
 

Scores Cito-Eindtoets:
De Onderwijsinspectie meet jaarlijks hoe de resultaten van basisscholen zijn. Van iedere school wordt verwacht dat er boven een ondergrens wordt gepresteerd. Maximaal twee jaar op rij mag een school daarvan afwijken. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat er twee groepen na elkaar onvoldoende scoren doordat er relatief veel zorgleerlingen in zitten. Onderstaand overzicht laat zien dat de eindopbrengsten van de Rehobothschool ruimschoots voldoen aan de inspectie-eis.
 
Doorverwijzing
Bovenstaande Cito-score heeft in 2018 geleid tot de volgende doorverwijzing:
LWOO              3
VMBO-BL/KL    3
VMBO-GT/TL 8 HAVO/VWO 3