Visie op onderwijs

Visie op onderwijs
 
Grondslag en doel
De grondslag voor alle facetten van het onderwijs op onze school is Gods onveranderlijk Woord. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, overeenkomstig de uitleg in de onverkorte en onveranderde "Drie Formulieren van Enigheid". In artikel 2 van de statuten staat de grondslag van de vereniging: "De vereniging is gegrond op het onveranderlijke Woord van God, naar de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen, op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618-1619, en naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde synode."

Het doel van de opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren; Ps. 78:3. De ons toevertrouwde kinderen worden geleid, gevormd en geholpen opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zullen verrichten naar de eis van Gods Woord, naar 2 Timotheüs 3:17: "opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust". God wil daarvoor mensen gebruiken, mensen die volledig van Zijn genade afhankelijk zijn.
 
Uitgangspunten
We willen ons in alles laten gezeggen door de Bijbel. De mens is een door God geschapen wezen, dat vanwege de ongehoorzaamheid in het paradijs, van nature dood ligt in de zonden en de misdaden. Daardoor is de mens onbekwaam geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daarom leggen we enerzijds nadruk op de verloren staat en aan de andere kant wordt gewezen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte en bekering tot God. Opvoeding, vorming en kennisoverdracht zien we als een eenheid. We houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin een kind op een bepaald moment is.

Missie
De missie van onze school is 'een school om te leven, een school om te leren'. Allereerst wijzen wij de leerlingen van onze school op hét Leven, dat te vinden is in de Levensbron, de Heere Jezus Christus. Leven in verbinding met hem, zal ook zijn weerslag hebben op het dagelijks leven.
Voor ons is uitgangspunt dat ieder kind op school kan leven, zich veilig voelt en gerespecteerd weet. Daar waar kinderen zich thuis voelen en relaties aangaan, een onderlinge vertrouwensband ervaren,  met volwassenen en kinderen kunnen zij tot ontwikkeling komen én leren.
Als school bieden we in deze veilige omgeving lessen van kwaliteit. Die kwaliteit van ons onderwijs evalueren we voortdurend en houden we up-to-date. Volgens eigentijdse didactische principes brengen we kinderen tot leren.