Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Namens de ouders hebben dhr. A. (Andries) van Duijvenbode en mevr. M. Langelaar - Verhoeks hierin zitting. Vanuit het personeel zijn het mevr. J.A.(Janneke) Leune en mevr. C. (Caroline) Noorland.
Omdat er twee scholen onder het bestuur vallen, is het de wettelijke verplichting ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Alle leden van de MR hebben ook zitting in de GMR. Daarnaast hebben ook de MR-leden van de Gomarusschool zitting in de GMR. Voor vragen aan de MR kunt u contact via het mailadres mr@rsalphen.nl.

Op deze plaats willen we steeds een verslagje van de meest recente MR-vergadering plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de notulen. En natuurlijk kunt u ons ook benaderen met uw vragen en opmerkingen; graag!

MR-vergadering op 04-03-2019

N.a.v. het punt veiligheid willen we graag nog een keer met het bestuur in gesprek. Niet in de eerste instantie over 'kleinere' dingen, die binnen en buiten de groepen plaatsvinden, maar over de visie op veiligheid. Hoe zouden we het eigenlijk willen zien op de REH? Het thema heeft al zo lang de aandacht en er zijn veel dingen verbeterd, maar wat is ons ideaal echt?
Met de informatie die er nu is (financiën en leerlingenaantal) is binnen het personeel al een aantal keren nagedacht en gesproken over de mogelijkheden van de groepsindeling voor volgend jaar. Dat is dit jaar een nog lastiger puzzel dan andere jaren. De MR wil hier ook bij betrokken worden wat betreft de kaders en  de prioriteiten; ouders kijken soms anders aan tegen (on)mogelijkheden dan personeel.
De directeur / Arjan is een gedeelte van de vergadering aanwezig geweest om toe lichten hoe het bestuur bezig is met het doordenken van de mogelijkheden tot samenwerken op bestuursniveau. In verband met nieuwe wetgeving, inspectie-eisen en kwetsbaarheid als 'kleine school' moeten we nadenken hoe we dit in de toekomst beter vorm kunnen geven. Hij gaf een toelichting op deze conceptnotitie van het bestuur n.a.v. onze vragen hierover. Alle partijen zullen bij dit proces betrokken worden / blijven.
De MR heeft gekeken naar het concept vakantierooster voor volgend jaar en daarover een advies gegeven.
Diverse grote en kleinere bespreekpunten dus! Daarnaast worden er dingen per mail afgehandeld tussen de vergaderingen door. Zo geeft de MR op allerlei zaken en ontwikkelingen haar advies.
Heeft u vragen, tips, of wilt u dingen bij de MR onder  de aandacht brengen? Informeer ons gerust!
 

MR-vergadering 03-09-2018

Het schooljaar is nog maar net begonnen, of ook de MR vergadert weer. In de nieuwe samenstelling: mw. (Maaike) Langelaar (voorzitter), dhr. (Andries) van Duijvenbode, juf (Janneke) Leune (notulist) en juf (Caroline) Noorland. We proberen te vergaderen een week voor de bestuursvergadering, zodat we onze reacties op hun informatie en onze vragen en opmerkingen kunnen doorgeven en zij dat daarna kunnen behandelen. Zo staan er dus in het schooljaar zo'n 6 vergaderingen gepland.

Eerst kijken we naar de notulen en naar de opmerkingen die vanuit de directie hierop kwamen. Bijvoorbeeld: Wat is het beleid ten aanzien van AVG op onze school? Hoe wordt dat gecommuniceerd? Wat doet het bestuur met onze opmerkingen? Welke acties worden ondernomen met het oog op de veiligheid naar aanleiding van de uitslagen van de enquête?

We bespreken de ontvangen management-rapportage over de uitslagen van de toetsen van mei 2018. Hoe wordt met achterstanden omgegaan? Hoe pakt en leerkracht een 'lage score' aan in het nieuwe leerjaar?

Dit is maar een kort verslagje. Als u geïnteresseerd bent in de notulen, kunt u die hier vinden.

Notulen laatste vergadering