Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Namens de ouders hebben dhr. A. (Andries) van Duijvenbode en mevr. M. Langelaar - Verhoeks hierin zitting. Vanuit het personeel zijn het mevr. J.A.(Janneke) Leune en mevr. C. (Caroline) Noorland.
Omdat er twee scholen onder het bestuur vallen, is het de wettelijke verplichting ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Alle leden van de MR hebben ook zitting in de GMR. Daarnaast hebben ook de MR-leden van de Gomarusschool zitting in de GMR. Voor vragen aan de MR kunt u contact via het mailadres mr@rsalphen.nl.

Op deze plaats willen we steeds een verslagje van de meest recente MR-vergadering plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de notulen. En natuurlijk kunt u ons ook benaderen met uw vragen en opmerkingen; graag!

MR-vergadering 03-09-2018

Het schooljaar is nog maar net begonnen, of ook de MR vergadert weer. In de nieuwe samenstelling: mw. (Maaike) Langelaar (voorzitter), dhr. (Andries) van Duijvenbode, juf (Janneke) Leune (notulist) en juf (Caroline) Noorland. We proberen te vergaderen een week voor de bestuursvergadering, zodat we onze reacties op hun informatie en onze vragen en opmerkingen kunnen doorgeven en zij dat daarna kunnen behandelen. Zo staan er dus in het schooljaar zo’n 6 vergaderingen gepland.

Eerst kijken we naar de notulen en naar de opmerkingen die vanuit de directie hierop kwamen. Bijvoorbeeld: Wat is het beleid ten aanzien van AVG op onze school? Hoe wordt dat gecommuniceerd? Wat doet het bestuur met onze opmerkingen? Welke acties worden ondernomen met het oog op de veiligheid naar aanleiding van de uitslagen van de enquête?

We bespreken de ontvangen management-rapportage over de uitslagen van de toetsen van mei 2018. Hoe wordt met achterstanden omgegaan? Hoe pakt en leerkracht een ‘lage score’ aan in het nieuwe leerjaar?

Dit is maar een kort verslagje. Als u geïnteresseerd bent in de notulen, kunt u die hier vinden.


MR-vergadering 16 april 2018

Op 19 maart was er een gezamenlijke vergadering met het bestuur en de commissie van toezicht. We hebben gediscussieerd over een mogelijk ander bestuursmodel, omdat de scholen kleiner worden. De bespreking vond plaats volgens het ‘Lagerhuismodel’. Er is een vervolgvergadering afgesproken in mei, waarin iemand van het VGS voors en tegens zal toelichten van mogelijke beslissingen hierover. De vorige vergadering van de MR was grotendeels gewijd aan het doornemen van de reglementen. Nu ook de laatste vragen zijn beantwoord, is er een definitieve versie, die naar het bestuur kan ter goedkeuring.  De MR heeft voortaan de taken, in goed overleg, verdeeld als volgt: Maaike Langelaar wordt voorzitter en Janneke Leune blijft de secretaris. We hebben onze vergaderdata zo opgesteld, dat we de onderwerpen van de bestuursvergadering (steeds een ruime week na onze datum) kunnen bespreken, als we daarvoor de info hebben. Dat lukt nog niet altijd. Ook komen er dringende dingen tussendoor, die dan per mail worden overlegd, zoals b.v. het vaststellen van het vakantierooster en de enquête over de veiligheid (ARBO). We bespreken de managementsrapportage over de afgelopen periode en plaatsen er eventueel vragen en opmerkingen bij. De wijziging van de managementstructuur zou nog geëvalueerd worden; de MR dringt erop aan, die te doen in overleg met hen. Werkdruk (volop in het nieuws) is ook een agendapunt geweest: er komt geld naar onze school, dat ingezet moet worden om de leerkracht te ontlasten. Welke keuzes gaan we daarvoor maken? Fijn, dat dit niet alleen een punt is voor het personeel, maar dat ook (betrokken) ouders hierop toe willen zien! Uiteindelijk willen we bereiken, dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat is trouwens steeds de ondertoon van onze vergaderingen!

Nieuws van de MR, n.a.v. de vergadering van 11 juni 2018

"De eerste schooldag, op schoolreis, een gezellige speldag; allemaal momenten waarop we graag foto's maken van de kinderen. Maar, door de nieuwe AVG-wet is ingegaan. dat maakt ons er meer van bewust, dat privacy (foto’s e.d.) zou moeten worden gewaarborgd. het lijkt ons goed bij activiteiten rond de school en ook in de schoolgids hierover iets op te nemen, zodat iedereen er alert op is. Gegevens en foto’s moeten niet terecht komen op internet.

Het concept van de nieuwe schoolgids is verspreid onder de MR-leden; er zijn geen opmerkingen.

We bespreken de rapportage, die de directeur regelmatig maakt voor het bestuur. In het verslag dat gemaakt is n.a.v. de vragenlijst over veiligheid: niet alle kinderen ervaren veiligheid; zolang dat percentage geen 100% is (nu 88%) is er werk aan de winkel! Hoe kan dat verhoogd worden? Laat ook ouders, die niet overblijven hun mening geven over hoe het tijdens de TSO gaat. De MR is blij met de het resultaat van de eindtoets van groep 8 er is hard gewerkt en het is mooi, als dat zich ook vertaalt naar een goede score. Ook de evaluatie van het jaarplan is doorgenomen. Inloopmiddagen werden op prijs gesteld. Het zou goed zijn, de ouders (meer) mee te nemen in wat er inhoudelijk wordt aangeboden bij de lessen over sociaal gedrag, b.v. bij het geven van je eigen mening.

Er wordt verslag gedaan van de gezamenlijke vergadering met het bestuur en 2 sprekers over de ‘kleine-scholen-problematiek’. Goed om samen te denken over de weg die gevolgd moet worden en de (on)mogelijkheden te weten.

De MR heeft nog steeds vragen over de wijziging van de managementstructuur, waarover vragen zijn gesteld aan het bestuur. Er wordt een mail verstuurd aan het bestuur hierover.

Er wordt enige zorg uitgesproken over de te vervullen vacature in groep 6/7. Het is belangrijk, dat een groep niet bij herhaling veel wisselingen te wachten staan.

Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van Mw. Astrid van Nieuwkoop. Een flink aantal jaren heeft zij met veel inzet en betrokkenheid zitting gehad in de MR. Zij wordt daarvoor door Dhr. Andries van Duijvenbode hartelijk bedankt! Dit wordt onderstreept met een bos bloemen.Notulen laatste vergadering