Identiteit

Onze school is een reformatorische basisschool. Dat betekent dat de Bijbel de grondslag is voor heel ons (onderwijskundig) handelen. Het doel van onze opvoeding en ons onderwijs is dat kinderen hun hoop op God, op de Heere Jezus, gaan stellen (Psalm 78, 1 Tim. 1). Met hun zonden en hun zorgen zijn kinderen welkom bij de Heere. Dagelijks mogen we leerlingen wijzen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte, bekering en geloof. Wij belijden dat de Heere God dit uit genade geeft in harten van zondaren op grond van het offer van Zijn Zoon Jezus Christus.

Naast de Bijbel vormen de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis onze grondslag. In deze formulieren is de Bijbel samengevat.

Het bovenstaande is merkbaar en zichtbaar in onze dagelijkse onderwijspraktijk. Op onze school bidden en danken we met elkaar, luisteren we naar Bijbelverhalen en zingen we psalmen en liederen. Dit doen we onder andere elke maandagmorgen bij weekopening met alle groepen. Hieronder ziet u daarvan een voorbeeld-presentatie die we bij de weekopening gebruiken. Daarnaast proberen we ons schoolleven in te richten volgens de richtlijnen van de Bijbel. Het leven als christen komt o.a. tot uiting in onze werkhouding en in onze omgang met elkaar en de schepping.

Op onze school zijn alle kinderen welkom!
Wel vinden wij het belangrijk dat ouders die voor onze school kiezen, dit bewust doen. Daarom vragen wij alle ouders een identiteitsverklaring (zie onder) te ondertekenen, zodat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Ouders die de verklaring niet kunnen ondertekenen, maar toch hun kind willen aanmelden, kunnen onderaan de verklaring aangeven dat zij de grondslag van de school respecteren.

Momenteel worden de scholen van onze vereniging bezocht door leerlingen uit gezinnen van verschillende kerkelijke gemeenten: christelijke gereformeerde kerken, (oud)gereformeerde gemeenten (in Nederland), hersteld hervormde gemeenten, hervormde gemeenten (binnen de PKN), baptistengemeenten, gereformeerd vrijgemaakte gemeenten en Pinkstergemeenten. Een enkel gezin is geen lid van een kerkelijke gemeente.

Identiteitsverklaring
Voorbeeld presentatie weekopening
Identiteitsdocument